Jaké právní novinky čekají podnikatele v roce 2022

  • Datum 21. 12. 2021
19 minut čtení

Stejně jako každý rok i letos přicházíme se souhrnem nejdůležitějších změn, které vás nejspíš čekají a neminou v následujícím roce. Vlivem nového složení sněmovny však některé zákony ještě nejsou schválené. Jejich osud se tak může ještě změnit.


Cookies, cookies a ještě jednou cookies

Od 1. 1. 2022 přichází dlouho očekávané a mnohokrát skloňované změny v oblasti cookies. Hlavní novinkou je, že webové stránky mohou ukládat jakékoli netechnické cookies do zařízení jen se souhlasem uživatele. V základním nastavení tedy musí mít každý web kromě nezbytných cookies všechny ostatní defaultně vypnuté. Návštěvníka webových stránek je tedy nutné o souhlas aktivně požádat (pravidlo opt-in). Tento souhlas navíc musí splňovat podmínky podle GDPR. To v praxi znamená, že souhlas musí být udělený svobodně, pro konkrétní účel a dobu a musí ho být možné kdykoli odvolat nebo změnit. O cookies jsme již několikrát psali, pokud máte zájem, určitě si přečtěte článek od našeho Tomáše nebo si pořiďte náš online webinář

Whistleblowing 

Tzv. whistleblowing (pískání na píšťalku) je praktickým oznamovacím nástrojem, který slouží k odhalování neetického nebo protiprávního jednání uvnitř firmy či státního orgánu. 

V České republice dosud k whistleblowingu neexistovala přímá zákonná úprava. K přijetí takové úpravy však zákonodárce nakonec přiměje evropská směrnice, kterou provádí český návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který je ve stádiu projednávání. Podle tohoto návrhu budou mít firmy povinnost zavést interní oznamovací systém, který umožní lidem (typicky zaměstnancům) na takové protiprávní jednání bezpečně a anonymně upozornit. Navrhovaný zákon tedy konkrétně chrání oznamovatele upozorňující na protiprávní jednání v oblastech jako jsou: zadávání veřejných zakázek, finanční služby, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo ochrana soukromí. 

Interní oznamovací systém podle návrhu zákona budete jako zaměstnavatelé muset zavést pokud:

  1. zaměstnáváte více jak 25 lidí;
  2. jste veřejným zadavatelem podle zákona o veřejných zakázkách;
  3. jste obcí s více než 5 000 obyvateli;
  4. vykonáváte činnost v oblasti poskytování finančních služeb. 

Jestliže se Vás tato povinnost týká, měli byste podle návrhu zákona hlavně vytvořit oznamovací systém s evidencí (ideálně online), určit osobu odpovědnou za řešení oznámení, zajistit řádné prošetření všech oznámení a zajistit anonymitu oznamovatelů. 

V případě, že whistleblowing systém nezavedete, hrozí vám po schválení zákona pokuta až do výše 1 000 000 Kč nebo 5 % z čistého obratu za poslední účetní období. O finálním schválené podobě zákona ale budeme ještě informovat. 

Novinky v autorském právu 

V autorském právu se chystají rozsáhlé změny, i když zatím také stále jen v legislativním procesu. Pojďme se už teď podívat na ty nejvýznamnější z nich.

Nové povinnosti pro poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online

Zcela nově vláda v plánované novele upravila užití díla poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online. Takovým poskytovatelem jsou různé služby, které umožňují snadné sdílení souborů po internetu (Netflix, Spotify, Uložto apod.) Cílem je především ochrana autorů, kteří se často složitě dovolávájí svých autorských práv. Poskytovatel takové služby tak například bude mít povinnost zavést účinný a rychlý mechanismus pro vyřizování stížností, který budou moci využívat jak autoři, tak i uživatelé služeb v případě porušování autorských práv. Zároveň se nově poskytovatel bude muset co nejvíce snažit blokovat nelegální díla a každé nahlášené dílo nejen včas odstranit, ale také dostupnými prostředky zabránit jeho dalšímu nahrávání. Dobrou zprávou pro start-upy je, že se na ně bude vztahovat mírnější režim a bude jim stačit jen dílo smazat. Dále novela také rozšiřuje působnost tzv. prostředníků, kteří mohou dosud řešit problematiku kolektivní správy. Nově by měli řešit také spory, které vyplynou právě z nového mechanismu pro vyřizování stížností. 

Nové zákonné licence 

Navrhovaná novela autorského zákona dále zakotvuje nové druhy licencí. Licence pro užití díla nedostupného na trhu umožní institucím jako jsou knihovny, galerie či archivy, aby mohly nedostupná díla, která mají ve svých sbírkách, nekomerčně zpřístupňovat online. Licence pro digitální výuku umožní nekomerční užití díla v rámci digitálního vzdělávání. V praxi tak školy budou moci během vyučování pro účely vzdělávání digitálně využívat autorská díla pro vzdělávací a ilustrační účely. V neposlední řadě vláda připravila také licenci k rozmnožování díla pro účely automatizované analýzy textů nebo dat. Touto licencí se tedy snaží vláda jít s dobou a upravit hlavně proces machine learningu neboli učení umělé inteligence. K tomu, aby se umělá inteligence v čase mohla zlepšovat, potřebuje velké množství informací. Nově tedy za určitých podmínek bude možné legálně automatizovaně vytěžovat data z autorských děl. Autor se ale bude moci pochopitelně i nadále rozhodnout takový postup omezit. Zákonodárce v praxi slibuje ochranu jak autorů, tak i uživatelů autorských děl. Na reálný dopad v praxi si však budeme muset ještě chvíli počkat. 

Dále novela přináší například novinky v oblasti doplňkových online služeb vysílatelů. Nově bude českému vysílateli (televize či rozhlas) stačit licence pro ČR, aby mohl zpřístupnit svůj obsah online v rámci EU. V zemích EU tedy nebude muset využívat geoblokaci. 

Novela občanského zákoníku

Aby změn v oblasti autorského práva nebylo málo, připravila si vláda také novelu občanského zákoníku v oblasti licencí. 

V prvé řadě návrh výslovně zavádí právo autora na vhodnou a přiměřenou odměnu. Při sjednávání takové licenční odměny bude nutné přihlížet k různým okolnostem (např. účelu licence, příspěvku autora k celkovému dílu apod.). Zároveň navrhovaná novela také zakazuje sjednání jednorázové licenční odměny. Ty tak bude podle novely možné sjednávat pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. Otázkou však zatím zůstává, co bude zákonodárce považovat za odůvodněné případy. 

Novela dále také rozšiřuje režim tzv. dodatečné odměny. Tato odměna aktuálně náleží autorovi, který svá autorská práva k dílu licencoval ve prospěch jiného nabyvatele, a vznikl tak zásadní nepoměr mezi původní jednorázovou odměnou autora a současnými výnosy nabyvatele. Novinkou je i to, že by dodatečná odměna měla náležet autorovi nejen v případě jednorázové odměny, ale také v případě odměny sjednané výnosem (např. podílem z tržeb).

Změny se zřejmě dotknou také práv na informace o užití díla. Konkrétně bude mít autor právo na úplné informace o užití jeho díla. Dosud totiž zákon vyžadoval pouze povinnost poskytovat autorovi podklady důležité pro výpočet licenční odměny. 

Dále novela přináší zúžení možnosti odstoupení od licence. Podle současné úpravy může autor od výhradní licence odstoupit, pokud ji nabyvatel nevyužívá nebo ji využívá nedostatečně. Novela ovšem slovo nedostatečně vypouští a autor tím pádem bude moci odstoupit od licence pouze tehdy, pokud není licence využívána vůbec. Nově tak autor může od licence buď odstoupit úplně, nebo může alespoň změnit její povahu na nevýhradní. 

Chystané změny v oblasti licencí mohou mít široké dopady na vaše stávající licenční smlouvy, i tady určitě budeme o výsledné podobě, která bude parlamentem schválena, informovat. Po přijetí těchto změn určitě doporučujeme zrevidovat vaše stávající smlouvy.

Očekávané změny pro e‑shopy

V oblasti e‑commerce by mělo konečně dojít k několika významným změnám, o kterých jsme Vás již několikrát informovali. Jedná se o úpravu objednávkového procesu. E‑shop bude nově muset jednoznačně označit, že kliknutím na příslušné tlačítko (potvrdit, objednat) se zákazník zavazuje k platbě za objednané zboží. Formulace finálního tlačítka by tedy nově mohla znít „Objednávka zavazující k platbě“. 

Dále jde o úpravu obchodních podmínek, kdy budou muset e‑shopy uvádět nejen svoji totožnost, ale také adresu, kontaktní údaje (telefon a e‑mail) a adresu pro doručování elektronické pošty. Díky tomu má být pro zákazníka proces online nakupování transparentnější. 

Změny se týkají také výpočtu slev. Pokud totiž e‑shopy lákají na nižší ceny (např. v rámci slevových akcí, typicky Black Friday), budou muset při výpočtu vycházet z nejnižší částky za dané zboží za posledních 30 dnů. Tato změna má zabránit umělému navyšování cen zboží a jeho následnému falešnému zlevňování. 

Dále budou mít e‑shopy povinnost ověřovat autora hodnocení jejich zboží. To znamená, že autorem recenze zboží musí být opravdu jeho skutečný zákazník. Zároveň v případě placených recenzí budou muset e‑shopy jednoznačně přiznat, že jde o sponzorovaný příspěvek. 

Transparentní by mělo být i srovnávání cen. E‑shop by tedy neměl prioritizovat například pouze kladná hodnocení a zároveň by měl jasně rozlišovat mezi sponzorovanými a ostatními výsledky srovnávání zboží. 

Novela také prodlužuje lhůtu k prokazování vady zboží. Podle současné legislativy totiž v prvních 6 měsících musí prokázat právě e‑shop, že zboží nebylo vadné nebo že vadu způsobil sám zákazník. Nově by se tato lhůta měla zdvojnásobit na 12 měsíců, což by mělo e‑shopy donutit více dbát na kvalitu nabízeného zboží. 

Za nedodržení nových pravidel hrozí e‑shopařům vysoké sankce a to až do výše 4 % jejich ročního obratu

Kompenzační bonus 2022

Vláda schválila kompenzační bonus i pro rok 2022. Cílem je opět zmírnit dopady pandemie na osoby samostatně výdělečně činné, na společníky malých s.r.o. a na osoby, které pro uvedené podnikatele pracují na základě dohod (DPP, DPČ).

Na kompenzační bonus ve výši 1.000 Kč denně máte nárok, pokud vaše činnost byla významně dotčena vládními covid nařízeními a vaše tržby poklesly alespoň o 30 % oproti průměrné výši příjmů ve srovnávacím období. Porovnávat tedy budete příjmy za bonusová období s příjmy za libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od června do října 2021. 

Bonusová období jsou aktuálně tato: 

  1. od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 
  2. od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022

O kompenzace bude možné již brzy žádat online na stránkách Ministerstva financí ČR, popřípadě bude možné žádost podat i e‑mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace EPO, osobně na podatelně či poštou. Žádost půjde podat nejpozději do 2 měsíců po ukončení bonusových období. 

Novinky ve světě CBD 

Od nového roku se také zvyšuje limit THC v technickém konopí. Konkrétně bude moci technické konopí obsahovat maximálně 1 % THC místo dosavadních 0,3 %. Zároveň tinktury a extrakty s obsahem do 1 % THC nebudou považovány za návykové látky. Vláda si od této změny slibuje hlavně zvýšení konkurence a s tím spojené snížení ceny léčivých přípravků s obsahem konopí. 

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2022 se minimální mzda zvyšuje z 15 200 Kč na 16 200 Kč za měsíc (nebo 96,40 Kč za hodinu). Spolu s ní se zvýší také nejnižší zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací. 


Zajímá vás více? Nechte nám svůj e‑mail a my vám jednou měsíčně pošleme praktické návody, rady a právní novinky. Nebo potřebujete být neustále up-to-date v právní oblasti ve vašem oboru? Napište nám a my vám připravíme pravidelný právní monitoring na míru vašim potřebám.

Štítky

Autor článku

Tomáš nejraději píše o IT právu a technologiích, ale rád zabrousí i do obecných témat pro podnikatele.

Specializace:

  • Autorská práva a duševní vlastnictví
  • IT právo & technologie
  • Marketingové právo

Potřebujete tomuto tématu rozumět víc? Přijďte na školení

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X