Na co myslet, abyste nemuseli vracet získanou dotaci?

  • Datum 26. 11. 2019
abyste nemuseli vracet ziskanou dotaci
11 minut čtení

Článků o tom, jak dotaci získat, jsou desítky. Jak ale postupovat v případě, kdy vám už přiznanou dotaci poskytovatel odmítá proplatit? A co když finanční úřad rozhodne o odnětí už vyplacené dotace? Takovou možnost nelze ani v sebelepším projektu vyloučit. Pojďme si proto projít, jakým způsobem se proti neproplacení či odnětí dotace bránit a jak takové situaci předcházet.

Až přijde kontrola...

Čerpáte-li dotace, nejméně jedna kontrola vás pravděpodobně nemine. Kontrole se nevyhnete ani po skončení období udržitelnosti, protože povinnost archivovat dokumenty máte 10 let

S mírnou nadsázkou k vám pak na kontrolu může dorazit téměř kdokoliv, od zástupce finančního úřadu přes poskytovatele, Ministerstvo financí (či jeho auditní orgán), NKÚ, ÚOHS, Policii ČR, Evropský účetní dvůr nebo Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Dobrou zprávou je, že kontrola jen zcela výjimečně probíhá bez předchozího ohlášení, takže budete mít příležitost se na ni připravit (a možná i dohnat nějaké ty resty).

Na co si dát největší pozor aneb co nezapomenout:

  • na plnění monitorovacích ukazatelů (např. zaměstnávání určitého počtu zaměstnanců), 
  • dodržovat předepsaný způsob výběru dodavatelů (nejčastější úskalí při kontrolách), 
  • vést oddělené účetnictví ve vztahu k finančním prostředkům z dotací, 
  • případně dodržovat další zvláštní podmínky, např. neprodat nebo jinak nezcizit majetek po dobu udržitelnosti a pronajímat majetek pouze s předchozím souhlasem poskytovatele. 

Obecně byste si před vlastní kontrolou měli hlavně zkontrolovat a případně dát do pořádku veškerou dokumentaci.

Pokud kontrola přijde na nějaké nesrovnalosti, oznámí to poskytovateli dotace (pokud sama není řídicím orgánem) a často se tak od tohoto okamžiku můžete těšit na další kontrolu, nebo i několik kontrol, pokud čerpáte dotace na více projektů. Pokud ani poté nevyvrátíte závěr o tom, že jste porušili pravidla, přijde vám opatření o neproplacení dotace, nebo rozhodnutí o jejím odnětí. 

Určitě platí, že nejlepší prevencí proti četným kontrolám je pečlivá příprava už na tu první. Kromě zmiňovaných bodů o tom, co si máte pohlídat, musíte mít alespoň připraveny originály všech potřebných dokumentů. Častou a zcela zbytečnou chybou je i nedodržení stanovených pravidel publicity.

Jak se bránit?

Základním právním předpisem pro drtivou většinu dotačních titulů je zákon č. 218/2000 Sb., tzv. velká rozpočtová pravidla (říkejme jim „RP“). RP sloužila primárně k nakládání s prostředky státního rozpočtu a jen dodatečně se do něj začala členit ustanovení o čerpání dotací z evropských prostředků. 

Bohužel si jistě umíte představit, jak kvůli tomu zákon ztratil na přehlednosti. Pojďme si tedy rozklíčovat, jak na obranu v oblasti čerpání dotací krok za krokem. Přitom vždy rozlišujte dvě situace:

  • neposkytnutí rozhodnutím přiznané (ale dosud neproplacené) dotace,
  • odnětí už proplacené dotace.

Logika by velela tomu, že by obě agendy měla mít v gesci jedna instituce. Ze změti ustanovení RP ovšem vyplývá, že o neproplacení dotace může rozhodnout pouze její poskytovatel. Na druhou stranu o odnětí dotace rozhoduje právě a pouze finanční úřad. To je zároveň odpověď na to, proč někdy dvě kontroly z různých institucí prověřují tu samou věc. 

Postup v obraně proti neproplacení dotace se v jednotlivých krocích odlišuje od postupu v případě řízení o odnětí dotace, což trochu mate. Pojďme si v tom tedy udělat pořádek:

1) Postup u neproplacení dotace

Pokud existuje překážka pro proplacení přiznané dotace, vydá poskytovatel opatření o nevyplacení dotace. Proti tomuto opatření je třeba do 15 dnů podat námitky. Následuje  rozhodnutí o námitkách, které je ještě soudně přezkoumatelné, tj. lze proti němu podat žalobu ve správním soudnictví. Nebudete-li spokojeni ani se soudním rozhodnutím o žalobě, můžete použít některý z mimořádných opravných prostředků.

2) Postup při rozhodnutí o odnětí dotace

Vydání rozhodnutí o odnětí dotace vždy předchází zjištění v rámci kontroly, nejčastěji v podobě zprávy o provedené kontrole. Proti zprávě můžete (ale nemusíte) také podat námitky (zpravidla je lepší námitky podat). Příjemci si pak často lámou hlavu s tím, co dělat po vydání rozhodnutí o námitkách. Necítí se pohodlně po našem sdělení, že není potřeba dělat vůbec nic.

Zpráva o kontrole však pro vás ve formálněprávní sféře nemá sama o sobě žádný dopad. Zásadní je až platební výměr, proti kterému můžete podat odvolání. Aby to nebylo jednoduché, tak se toto odvolání a celý jeho režim řídí daňovým řádem. Následné rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru je opět soudně přezkoumatelné a další postup se již shoduje s postupem v případě opatření o nevyplacení dotace. Můžete tedy podat žalobu ve správním soudnictví, případně podat mimořádný opravný prostředek.

Co když se něco změní?

Nikdy dopředu nelze vyloučit, že při realizaci projektu nastanou nějaké změny ve vašich původních předpokladech a potřebách. Na tuto situaci byste měli být připraveni. 

Pokud se projekt snažíte přizpůsobit podmínkám poskytnutí dotace, často se tak stane na úkor jejich účelnosti. Mnohem lepším řešením je dohoda s poskytovatelem na změně projektu tak, aby odpovídal vašim reálným potřebám. K tomu slouží tzv. změnové řízení, mnohé z příjemců však tato možnost ani nenapadne.

Vedle vlastních změn projektu vás v procesu čerpání dotací čekají některé formální nástrahy, na které je třeba si dát pozor. Měli byste si proto pořádně nastudovat všechna pravidla. Pokud například fúzujete nebo přesouváte projekt do jiného regionu, můžete i úplně o dotaci přijít.  

Formality, formality

Kontrola často přijde na to, že jste nedodrželi jen čistě formální povinnosti, které vlastně nemají žádný vliv na věcnou oprávněnost čerpání dotace ani na projekt samotný. A právě v takovém případě má určitě smysl se proti rozhodnutí bránit

Při realizaci projektu může nastat také situace, kterou nikdo z tvůrců pravidel pro poskytování dotací nepředvídal a kvůli které nebudete moci splnit některou z povinných formalit, aniž byste to mohli jakkoliv ovlivnit. 

Následné opatření o nevyplacení dotace pak často ani nebudete moci mít poskytovateli za zlé, protože ten bude postupovat v rámci mantinelů určených přísnými pravidly. To však neznamená, že by nebylo možné se proti rozhodnutím vydaným na tomto základě bránit, a že by taková obrana nemohla mít šanci na úspěch. Bude tak důležitá hlavně vaše argumentace.

Co dodat závěrem - jako příjemci dotací rozhodně nemáte ideální pozici, pokud vám dojde nepříznivé rozhodnutí, zvlášť kvůli dost nepřehledným právním předpisům a složitému procesu obrany. Na co však vždy myslete, je dodržování formálních povinností, které je sice v oblasti čerpání dotací důležité, nikdy by však nemělo převažovat nad původním smyslem a účelem, za kterým vám dotace byla poskytnuta.

Nevíte si rady s kontrolou nebo chcete být od začátku dotačního procesu v suchu? Dejte nám vědět, rádi vám pomůžeme. 

Autor článku

Jan má v malíčku korporátní, dotační a trestní právo, právo v oblasti nemovitostí a pohledávky a insolvence. K psaní článků se dostane vzácně, ale když už, stojí to za to. Posuďte sami.

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X