Na co se ptáte: Slovník pojmů

Rádi překládáme právní floskule do srozumitelné češtiny. Dali jsme pro vás proto dohromady slovník pojmů, ve kterém najdete nejčastěji užívané právní výrazy, vysvětlené tak, abyste jim snadno porozuměli. 

64 zodpovězených dotazů

Potřebujete poradit?

Naposledy zodpovězené dotazy

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Obchodními korporacemi jsou všechny obchodní společnosti a družstva. Pod obchodní společnosti řadíme veřejnou obchodní společnost…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Úřad pro ochranu osobních údajů je nezávislý orgán, který hlídá, aby nedocházelo k porušování předpisů týkajících se osobních…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Nařízení je právní předpis, která je přímo použitelný a závazný. Nařízení Evropské unie tak je například závazné pro všechny…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Směrnice je právní předpis, který nařizuje, aby se dosáhlo určitého cíle. V rámci EU tyto směrnice určují jen výsledek, kterého…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Průmyslové vlastnictví je například know-how firmy, ochranná známka nebo průmyslový vzor - je to většinou nějaká nehmotná věc,…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Ochrannou známkou zdaleka není jen logo. Jako ochrannou známku si můžete registrovat třeba název společnosti, slovní spojení,…

Zobrazit celou odpověď

Tomáš Pauch odpovídá na dotaz

Je mimořádným opravným prostředkem, který můžete využít pokud chcete zvrátit rozhodnutí soudu. Podává se k Nejvyššímu soudu ČR…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Judikát je společné označení pro rozhodnutí soudů, na které se odkazujeme. Judikáty dohromady tvoří judikaturu, tedy soubory…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Právo počítá s tím, že někdy člověk při odvracení nebezpečí na životě, zdraví nebo majetku může sám spáchat trestný čin. V…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Pokud pachatel při páchání trestného činu není schopen rozpoznat, že jeho jednání je protiprávní, nebo si nemůže pomoct, jedná v…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

V případě, kdy obviněný z trestného činu musí být povinně zastoupen advokátem (tedy v případě tzv. nutné obhajoby), a zároveň si…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Rozsudek pro zmeškání je vlastně kontumační rozsudek, pokud budete k žalobě pasivní. Pokud vám bylo řádně doručeno předvolání k…

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

Ručením se ručitel zavazuje věřiteli splnit dluh třetí osoby v případě, že to tato osoba sama neudělá. Jedná se o jeden ze…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Pokud pachatel spáchal některý z trestných činů, ale včas si svou chybu uvědomí a zamezí následku ještě předtím, než nastane,…

Zobrazit celou odpověď

Tomáš Pauch odpovídá na dotaz

Dohoda o mlčenlivosti, známá pod anglickou zkratkou zkratkou NDA (non disclosure agreement), je dohoda mezi osobami, ve které se…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

V běžném jazyce slovo “firma” často používáme ve smyslu obchodní společnosti jako podnikatelského subjektu. Když se však do…

Zobrazit celou odpověď

Od narození jste jako fyzická osoba - člověk - zákonem chráněni. Chráněn je váš život, zdraví, čest, důstojnost, soukromí, jméno,…

Zobrazit celou odpověď

Andrea Voříšková (Pavelcová) odpovídá na dotaz

Spotřebitelé, kteří mají proti podnikatelům mnohdy nevýhodu neznalosti všech pravidel v určitém oboru, nesmí být nikdy kráceni na…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Pokud odstoupíte od smlouvy, je to jako by vlastně nikdy neexistovala. Narozdíl od výpovědi si s protistranou všechno vzájemně…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Patent na svůj vynález můžete získat u Úřadu průmyslového vlastnictví a je jedním z předmětů průmyslového vlastnictví. Pokud…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je fyzická osoba, která získává příjmy z vlastního podnikání nebo z jiné samostatné…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Na právnickou osobu si sice nemůžete sáhnout, ale věřte nám, existuje. Právnická osoba je v některých ohledech podobným…

Zobrazit celou odpověď

Jakub Klein odpovídá na dotaz

Právem stavby vlastník pozemku umožňuje jiné osobě, aby si na jeho pozemku postavila stavbu. Tato osoba tak po dobu trvání práva…

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

Příkazní smlouva spočívá v tom, že jedna osoba (příkazce) uděluje druhé osobě (příkazníkovi) určité pokyny, např. oslovit možné…

Zobrazit celou odpověď

Jakub Klein odpovídá na dotaz

Smlouvy se mají dodržovat. Pokud ale jedna strana smlouvu poruší, odpovídá druhé straně za škodu. Je ale na poškozené straně, aby…

Zobrazit celou odpověď

Jakub Klein odpovídá na dotaz

Společnost s ručením omezeným je u nás vedle podnikání tzv. na IČO nejběžnější formou podnikání skrze obchodní korporaci,…

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

Kdo je správcem vkladů vás bude zajímat při zakládání některé z obchodních korporací. Vklad do obchodní korporace je velmi…

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

Statutární orgán je orgán právnické osoby, který ji může zastupovat ve všech záležitostech, zejména za ni jednat s klienty,…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Užitný vzor je takový malý patent a slouží pro předměty, které mají nižší vynálezeckou úroveň. Zatímco patent dostanete na…

Zobrazit celou odpověď

Jakub Klein odpovídá na dotaz

Vlastník nemovitosti je téměř neomezeným pánem, co se týká nakládání s touto věcí. Někdy však můžou nastat situace, kdy je…

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

Dluhy se mají plnit, a pokud dlužník nechce věřiteli svůj dluh splnit dobrovolně, právo dává věřiteli nástroje, jak se dobrat…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Smlouvu můžete ukončit výpovědí. Ta smlouvu nezruší jako tomu je u odstoupení od smlouvy, ale smlouva přestane platit po uplynutí…

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

Spoustu věcí si můžeme prostě půjčit a většinou neřešíme, jakou smlouvu vlastně uzavíráme. Právo ale důsledně rozlišuje mezi…

Zobrazit celou odpověď

Jakub Klein odpovídá na dotaz

Živnostenské oprávnění, dříve také živnostenský list (“živnosťák”) vás opravňuje podnikat v takových odvětvích a oborech, o…

Zobrazit celou odpověď

Duševní vlastnictví je velký balík práv k nehmotným věcem, které vznikají lidskou duševní činností. Řadíme sem autorské právo,…

Zobrazit celou odpověď

Andrea Voříšková (Pavelcová) odpovídá na dotaz

Autorské právo řeší vztahy, které vznikají během tvorby autorských děl. Takovým dílem mohou být podle autorského zákona například…

Zobrazit celou odpověď

Tomáš Pauch odpovídá na dotaz

Obchodní tajemství je know-how, které obsahuje nějaké informace nebo znalosti a jsou konkurenčně výhodné. Klasicky si tak můžeme…

Zobrazit celou odpověď

Andrea Voříšková (Pavelcová) odpovídá na dotaz

Česká obchodní inspekce (ČOI) je státní orgán, který dohlíží nad výrobci a dovozci zboží nebo těmi, co je uvádí na trh.…

Zobrazit celou odpověď

Andrea Voříšková (Pavelcová) odpovídá na dotaz

Spotřebitel je každá fyzická osoba (člověk), která něco poptává pro své potřeby a není podnikatelem. I když jste ale třeba…

Zobrazit celou odpověď

Do nekalé soutěže se můžete namočit jednáním, které odporuje dobrým mravům. Dobré mravy si představte jako nepsanou představu…

Zobrazit celou odpověď

Tomáš Pauch odpovídá na dotaz

Souhlas je jeden z důvodů, na základě kterých můžete zpracovávat osobní údaje. Vždy byste se měli zamyslet, zda nemůžete údaje…

Zobrazit celou odpověď

Tomáš Pauch odpovídá na dotaz

Co dělá pověřenec? Je to takový interní kontrolor zpracování osobních údajů ve firmě - poskytuje poradenství ohledně zpracování,…

Zobrazit celou odpověď

Tomáš Pauch odpovídá na dotaz

Zpracovatel je někdo, kdo zpracovává osobní údaje na pokyny správce. Správce osobních údajů, který rozhoduje, co se děje s…

Zobrazit celou odpověď

Tomáš Pauch odpovídá na dotaz

Zadává vám někdo pokyn, abyste něco provedli s jeho osobními údaji? Pak jste jeho zpracovatel. Můžete pak zpracovávat jenom to, k…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Kdy můžete být správcem osobních údajů? Vždy, když budete rozhodovat o tom, co, jak a proč se bude zpracovávat. Toto zpracování…

Zobrazit celou odpověď

Tomáš Pauch odpovídá na dotaz

GDPR je zkratka pro předpis, který pro celou Evropskou unii upravuje ochranu osobních údajů. Má formu nařízení a vztahuje se na…

Zobrazit celou odpověď

Tomáš Pauch odpovídá na dotaz

Záznamy o činnostech zpracování ukazují, kdo má ve firmě k jakým osobním údajům přístup. Vést tyto záznamy musí podle GDPR…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Právo být zapomenut, nebo chcete-li - právo na výmaz - je vaše možnost žádat např. po firmě, která zpracovává vaše osobní údaje,…

Zobrazit celou odpověď

Andrea Voříšková (Pavelcová) odpovídá na dotaz

Obchodní podmínky jsou dokument, který vám může výrazně zjednodušit podnikání. Hodí se zejména e‑shopařům, u kterých není moc…

Zobrazit celou odpověď

Tomáš Pauch odpovídá na dotaz

Cookies asi znáte jako krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Co…

Zobrazit celou odpověď

Jakub Klein odpovídá na dotaz

Smlouvu o dílo uzavíráte, pokud chcete například postavit dům, nechat si designovat web nebo vytvořit reklamní spot do kampaně.  …

Zobrazit celou odpověď

Andrea Voříšková (Pavelcová) odpovídá na dotaz

Licence znamená určité oprávnění k využívání patentu nebo možnost nakládat s autorským dílem podle obsahu takové licence. Pokud…

Zobrazit celou odpověď

Andrea Voříšková (Pavelcová) odpovídá na dotaz

Klamavá reklama je chování, kterého se můžete dopustit v rámci nekalé soutěže. Pokud spotřebiteli (vašemu zákazníkovi) něco…

Zobrazit celou odpověď

Freeride je jednou z forem nekalé soutěže, které se můžete dopustit tím, že se snažíte využít pověsti konkurence a získat tak…

Zobrazit celou odpověď

Jakub Klein odpovídá na dotaz

Darovací smlouva je základní smlouvou, která je charakteristická tím, že plnění poskytuje pouze jedna strana smlouvy. Druhá…

Zobrazit celou odpověď

Jakub Klein odpovídá na dotaz

Nemovitosti jsou pozemky nebo bytové a nebytové jednotky a věcná práva k nim.  Příkladem nemovité věci může být pozemek nebo…

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

Insolvencí nazýváme stav, kdy má dlužník minimálně 2 dluhy, které jsou už déle než 30 dní po splatnosti, a není schopen je…

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

V insolvenčním řízení soudy rozhodují, jestli je dlužník v úpadku (platební neschopnost) a o způsobu, jak ho vyřešit. Insolvenční…

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

Jedná se o situaci, kdy získáte určitou věc nebo obdržíte nějakou službu bez dohody s druhou stranou o poskytnutí této věci nebo…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Rozhodčí řízení je alternativní způsob řešení sporů (ADR - alternative dispute resolution). Jedná se o případ, kdy určitý spor…

Zobrazit celou odpověď

Jakub Klein odpovídá na dotaz

Zákon o obchodních korporacích říká, že základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů. Byť je to velmi úsporná…

Zobrazit celou odpověď

Karolína Kropíková odpovídá na dotaz

Společenská smlouva je základní dokument, který je nezbytný pro založení obchodní korporace a mohli bychom ji označit za takový…

Zobrazit celou odpověď

Petr Leták odpovídá na dotaz

Podnikáním v zásadě označujeme soustavnou činnost fyzické nebo právnické osoby, jejímž základním účelem je dosahování zisku. …

Zobrazit celou odpověď
JanV

Jan Valtr odpovídá na dotaz

Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. S.r.o. může mít i více jednatelů, kteří mohou s.r.o. zastupovat…

Zobrazit celou odpověď

Na vaše dotazy odpovídá náš tým specialistů

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X