Změny v trestní odpovědnosti právnických osob

  • Datum 21. 6. 2017
Změny v trestní odpovědnost právnických osob
6 minut čtení

Od 1. prosince 2016 platí novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, která pro podnikatele přináší řadu významných změn. Jaké jsou ty nejzásadnější?

1. Rozšíření okruhu trestných činů

Asi nejmarkantnější změnou je obrácení principu celého zákona. Zatímco doposud tento zákon obsahoval výčet trestných činů, kterých se mohla právnická osoba dopustit, nyní uvádí trestné činy, kterých se dopustit nemůže.  
I když se může zdát, že jde pouze o kosmetickou úpravu, ve skutečnosti to znamená rozšíření možných trestních činů právnických osob z původních 84 na přibližně 200. 

2. Přičitatelnost

Novela zákona mění také podmínky, za kterých právnická osoba odpovídá za trestnou činnost spáchanou fyzickou osobou.
Doposud muselo jít o trestnou činnost spáchanou
i) při její činnosti nebo
ii) v jejím zájmu nebo 
iii) jejím jménem 

Nová právní úprava vypouští spáchání trestného činu jménem právnické osoby a trestní odpovědnost právnických osob v tomto směru omezuje. 
Zároveň platí, že trestný čin musí ho spáchat některá ze zákonem vyjmenovaných osob, konkrétně jde o statutární orgán, řídící osobu, osobu vykonávající vliv nebo zaměstnance. 

3. Zproštění se trestní odpovědnosti

V případě trestné činnosti zaměstnance se může firma odpovědnosti za jeho chování zprostit, pokudse nejednalo o jednání na základě pokynu, nebo v důsledku nepřijetí potřebného opatření nebo neprovedení kontroly, tedy pokud nešlo o jednání v důsledku lhostejnosti ze strany společnosti.
Nynější novela přináší navíc obecnou možnost zproštění odpovědnosti (tedy nejen v případě zaměstnance) v případě, kdy se prokáže, že právnická osoba „vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila“. Jinými slovy musíte být schopní prokázat, že jste přijali příslušná administrativních opatření a prosazujete jejich dodržování.
Novela zákona tak vlastně výrazně rozšiřuje možnost vyvinění právnické osoby, a to i v případech, kdy je příslušný čin spáchán jednatelem, řídící osobou či vlivnou osobou, a zlepšuje možnosti obrany proti případnému postihu. 

4. Účinná lítost

Zatímco někde novela zákona právnickým osobám „ulevila“, někde jejich možnosti obrany naopak zužuje. Stanovuje např. trestné činy, u kterých nelze užít institutu tzv. účinné lítosti. Jedná se především o trestné činy související s hospodářskou soutěží, např.:

  • pletichy v insolvenčním řízení
  • porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 
  • pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
  • sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě

Tyto trestné činy jsou považovány za natolik závažné, že ani dobrovolné upuštění od další činnosti, odstranění nebezpečí či oznámení orgánu činnému v trestním řízení není důvodem pro vyloučení odpovědnosti právnické osoby.

Jak se novela zákona promítne do praxe?

Řízení o trestní odpovědnosti právnických osob by mělo být méně formální a více půjde o prokazování konkrétních okolností. 
Co se týče praktických kroků ve firmách, doporučuji nejen v souvislosti s novelizací zákona mít zavedené následující:

  • etický kodex 
  • systém oznamování protiprávního jednání 
  • školení v této oblasti
  • kontrolu dodržování přijatých opatření 

Pro identifikování rizik a nástrojů pro jejich snížení se nezdráhejte oslovit odborníka na danou problematiku, který vám pomůže zohlednit specifika vaší společnosti a nastavit opatření tak, aby vám mohla v případě protiprávního jednání pomoci zprostit vaši společnost odpovědnosti. 

Štítky

Autor článku

Jan má v malíčku korporátní, dotační a trestní právo, právo v oblasti nemovitostí a pohledávky a insolvence. K psaní článků se dostane vzácně, ale když už, stojí to za to. Posuďte sami.

Stavíme mosty mezi právem
a realitou vašeho podnikání

Vaše smlouvy budou špičkové
a srozumitelné

Máme praktický přesah a myslíme
na všechny situace

Věci řešíme bez průtahů a
zbytečné omáčky okolo

Předem víte, kolik
a za co platíte

Buďte v obraze. Jednou za měsíc vám pošleme všechno, co potřebujete vědět, abyste se nedostali do maléru.

E-mail není zadán ve správném formátu (např. vasemail@email.com). X